Utrpí-li člověk újmu na zdraví či majetku při dopravní nehodě, žádá náhradu této újmy po pojišťovně viníka z tzv. povinného ručení.

Pokud vozidlo řízené viníkem dopravní nehody nebylo pojištěno, popř. se viníka nepodařilo vypátrat, pak  lze požádat o náhradu újmy Českou kancelář pojistitelů.

Náhradu újmy z dopravní nehody lze ve většině případů požadovat také po viníku dopravní nehody a to přímo v trestním či přestupkovém řízení.

Osoba provozovatele automobilu a viníka dopravní nehody nemusí být totožná a v takovém případě požadujeme náhradu škody v trestním řízení pouze po viníku, obviněném.

Při uplatnění náhrady újmy z dopravní nehody lze vždy doporučit (a to zvláště v případě dopravních nehod s těžkými následky) vyhledaní pomoci odborníka z oblasti práva specializovaného na vymáhání těchto typů náhrad.

 

Většina účastníků silničního provozu je obeznámena s faktem, že v případě, že utrpí újmu na zdraví či majetku při dopravní nehodě zaviněné řidičem motorového vozidla (motocyklu, osobního či nákladního automobilu, popř. autobusu), může žádat náhradu této újmy po pojišťovně viníka z tzv. povinného ručení. Je tomu tak proto, že odpovědnost za újmu způsobenou provozem těchto vozidel je kryta zákonným, resp. povinně smluvním pojištěním, což znamená, že zákon stanoví povinnost tato vozidla pojistit pro případ, že by jimi byla způsobena újma na zdraví či majetku.

Pokud vozidlo řízené viníkem dopravní nehody nebylo pojištěno, popř. by se viníka nepodařilo vypátrat, (typický je případ sraženého chodce, kde viník – řidič osobního automobilu z místa dopravní nehody ujel a ani později se ho nepodařilo vypátrat) v takových případech lze požádat o náhradu újmy Českou kancelář pojistitelů. Česká kancelář pojistitelů je organizace zřízená zákonem právě pro vyřizování nároků na odškodnění ve výše uvedených případech.

Náhradu újmy z dopravní nehody lze ve většině případů požadovat také po viníku dopravní nehody. Přitom je třeba mít na zřeteli, že ve vztahu k osobě, která dopravní nehodu zavinila, není třeba náhradu újmy uplatňovat civilní žalobou k soudu, což je poměrně nákladné, riskantní (kdo prohraje, je povinen druhé straně uhradit její náklady) a odborně náročné. Tam, kde vznikla újma na zdraví či majetku následkem dopravní nehody osobě odlišné od viníka, je vedeno proti viníku trestní popř. alespoň přestupkové řízení. Nárok na náhradu újmy z dopravní nehody pak lze požadovat po viníku přímo v trestním či přestupkovém řízení. V žádosti o náhradu škody, která je adresována orgánu, který v dané věci vede proti viníku dopravní nehody trestní řízení, popř. řízení přestupkové, je třeba nárok na odškodnění vyčíslit a také doložit. Většinou se újma na zdraví (bolestné či nárok na zřízení společenského uplatnění) vyčísluje odborným posudkem (nejlépe znalce z oboru zdravotnictví), nárok na úhradu nákladů léčení pak příslušnými doklady svědčící o jejich úhradě apod. Nárok na úhradu škody na vozidle pak fakturou servisu o opravě spolu s položkovým vyčíslením ceny opravy a náhradních dílů, popř. odborným odhadem ceny vozidla při totální škodě aj.

Je třeba mít dále na paměti, že osoba provozovatele a viníka dopravní nehody nemusí být totožná, byť tomu tak velmi často bývá. Typicky jde o případy, kdy provozovatel (nejčastěji vlastník vozidla) půjčí vozidlo svému příbuznému či známému a ten s ním spáchá dopravní nehodu. Jiným případem, kdy provozovatel a viník dopravní nehody není tatáž osoba, jsou případy dopravních nehod zaviněných řidiči – zaměstnanci provozovatelů vozidel. Pokud osoba provozovatele není totožná s osobou viníka dopravní nehody, např. pokud otec (provozovatel a vlastník osobního automobilu) půjčí své vozidlo synovi, který s ním způsobí dopravní nehodu s těžkým zraněním jiné osoby, není ovšem možné po provozovateli (zde otci) požadovat náhradu škody v trestním řízení, protože náhradu škody lze v trestním řízení uložit pouze obviněnému (zde synovi). Otec však v našem případě odpovídá za újmu jako provozovatel vozidla a její náhradu lze po něm požadovat v civilním řízení žalobou k soudu.

Jak vidno, subjektů, po nichž lze požadovat náhradu újmy z dopravní nehody, je více. Úvaha, zda v konkrétním případě požadovat náhradu újmy po všech odpovědných subjektech, popř. jen po některých, nebo i vůči jedinému subjektu, pak závisí na okolnostech konkrétního případu. Při uplatnění náhrady újmy z dopravní nehody, ať již po pojišťovně či jiné odpovědné osobě, lze vždy doporučit a to zvláště v případě dopravních nehod s těžkými následky, vyhledaní pomoci odborníka z oblasti práva specializovaného na vymáhání těchto typů náhrad.