Dospělý cyklista skutečně není povinen cyklistickou přilbu za jízdy na kole nosit, respektive žádný právní předpis mu tuto povinnost nenařizuje. Pokud však utrpí při jím nezaviněné dopravní nehodě zranění, vystavuje se riziku krácení náhrady škody na zdraví. Proč tomu tak je? Nejvyšší soud České republiky vydal dne 22. 01. 2010 rozsudek sp. zn. 25 Cdo 2258/2008, kde uvedl, cituji:

„ Podle § 415 obč. zák. je každý povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Toto ustanovení tedy ukládá každému povinnost jednat tak, aby vzhledem ke všem okolnostem nezavdal příčinu ke vzniku škody na zdraví, na majetku a jiných hodnotách… nepoužití ochranné přilby cyklistou starším 15 let je porušením prevenční povinnosti podle § 415 obč. zák. a může v rozsahu, v němž se podílelo na vzniku (zvětšení) škody utrpěné cyklistou při dopravní nehodě, zakládat jeho spoluzavinění na vzniku škody ve smyslu § 441 obč. zák.“.

 

Třeba poznamenat, že předestřený právní názor Nejvyššího soudu se uplatní i po přijetí nového občanského zákoníku platného od 01. 01. 2014, který obsahuje ust. § 2900, který stanovuje, cit: „vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného“.

 

Podle názoru Nejvyššího soudu tedy platí, že pokud cyklista za jízdy nenosí přilbu, jedná se o neopatrné počínání, které porušuje tedy platné ustanovení § 415 občanského zákoníku (a nyní ust. § 2900 nového občanského zákoníku) a je tedy třeba zjistit, jak se porušení této povinnosti projevilo při dopravní nehodě.  Pokud by tedy cyklista bez přilby utrpěl při dopravní nehodě např. závažné zranění hlavy, lze očekávat razantní krácení náhrady zdravotní újmy s argumentem, že pokud by poškozený přilbu měl, utrpěl by zranění daleko menší závažnosti, popř. žádné zranění. Tuto argumentaci používají velmi často v praxi pojišťovny viníků dopravních nehod v případech dopravních nehod spojených se srážkou vozidla s cyklistou. Jediná možnost obrany proti této argumentaci spočívá ve zpochybnění příčinné souvislosti mezi nepoužitím přilby a způsobenými zraněními. Pokud tato možnost vzhledem k nehodovému ději vůbec připadá v úvahu, je třeba využít služeb zkušeného experta, naší společnost www.guderil.cz

 

Nabízí se otázka, co když dopravní nehodu zaviní samotný cyklista? Kdo bude v tomto případě či z jakého druhu pojištění bude hrazena škoda na majetku, zdraví apod.

Odpověď je velmi jednoduchá. Vše bude hrazeno z pojištění běžné občanské odpovědnosti cyklisty. Co když budete právě Vy cyklistou, který způsobil škodu? Máte sjednané pojištění běžné občanské odpovědnosti? Pokud je Vaše odpověd ano, zaregistrovali jste změnu nového občanského zákoníku (01. 01. 2014) a tudíž aktualizovali svou původní smlouvu? Pokud nemáte ani aktualizaci či v horším případě ani sjednanou smlouvu běžné občanské odpovědnosti, navštivte nás či nás kontaktujte. Rádi Vám zdarma zkontrolujeme nebo sjednáme smlouvu novou.

Běžná občanská odpovědnost kryje např. tato rizika:

  • Vaše děti rozbijí zboží v obchodě
  • na lyžích srazíte Vy nebo Váš manžel/ka , partner/ka (žije s Vámi ve společné domácnosti) jiného lyžaře a způsobí mu zranění apod.
  • Vytopíte sousedy
  • a mnoho dalších případů

Běžná občanská odpovědnost se tedy vztahuje nejen na Vás jako pojistníka, ale i na Vaše děti, manžela/ku, partnera/ku žijícího ve společné domácnosti.

 

Podívejte se, jak jsme pojistili klienta a následně došlo k plnění pojistné události ZDE.

Více aktualit: ZDE

 

 

 

Chraňte sebe, chraňte svou rodinu, kontaktujte nás ZDE